LT EN RU

PANEMUNĖS PILIES AKTUALIZAVIMAS IR ĮVEIKLINIMAS (Nr. 06-006-K-0040)

Projekto kodas

06-006-K-0040

Projekto pavadinimas

Panemunės pilies aktualizavimas ir įveiklinimas

Projekto būsena

Vykdomas

Projekto vertė

691 850,85 Eur

- ES finansavimo lėšos

442 784,54 Eur

- VDA lėšos

249 066,31 Eur

Atsakingas asmuo

Virgilijus Kireilis

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė

2023-11-20 - 2025-05-31

Įgyvendinamas Projektas skirtas Panemunės pilies pietinės korpuso dalies rūsio, įskaitant 1 aukšto dalį ir pastogės patalpų sutvarkymui ir įveiklinimui.

Panemunės pilis yra geriausiai išlikusi renesansinė rezidencinė pilis Lietuvoje, atskleidžianti turtingus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos ir kultūros sluoksnius. Tai įspūdingas pilies kompleksas – keturi korpusai, sudarantys uždarą kiemą. Šalia pilies – penki kaskadiniai tvenkiniai ir parkas. Toks objektas pilnai įveiklintas turi didžiulį potencialą, tiek šalies kultūrai kaip vertingas istorinis objektas, kurį būtina išsaugoti ir pasinaudojant jo istorine verte didinti visuomenės domėjimąsi kultūros paveldu, tiek kaip traukos objektas, kuris gali pritraukti kasmet didelius lankytojų srautus, tiek iš Lietuvos, tiek ir iš užsienio, tiek ir kaip kultūrinės edukacijos objektas, sudarantis prielaidas kultūros paslaugų įvairovės didinimui, interaktyvumo skatinimui.

Projekto tikslas – aktualizuojant kultūros paveldo objektą, išsaugoti bei atskleisti vertingąsias paveldo objekto savybes, žadinti susidomėjimą kultūros paveldu, skatinti naujų kultūros paslaugų prieinamumą, įvairovę ir interaktyvumą bei didinti kultūrinės veiklos dalyvių skaičių.

Projekto įgyvendinimo metu bus vykdoma viena veikla „Kultūros paveldo aktualizavimas ir įveiklinimas“, būtina tikslui pasiekti, kurios metu bus atlikti rangos darbai būtini kultūros paveldo pastato dalies atnaujinimui ir modernizavimui, įsigyta veiklų vykdymui būtina į ranga ir baldai.

Įgyvendinus projekto veiklas bus:

Projekto vertė 691 850,85 Eur, kurią sudaro:

- ES finansavimo lėšos 442 784,54 Eur.

- VDA lėšos 249 066,31 Eur.

Numatoma Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2025 m. gegužės 31 d.

Projektas finansuojamas pagal 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-06-01 „Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti kultūros paveldo vertybes sukūrimas“ poveiklės „7.1. Kultūros paveldo aktualizavimas ir įveiklinimas (konkursas)“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.

 

 

 

 

Projektas finansuojamas  iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų  pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 Prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-K-303 priemonę „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“   bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.4.1-CPVA-K-303-02-0008 „Panemunės pilies, esančios Vytėnų g. 53, Jurbarko rajone, pritaikymas kultūrinei veiklai“ .

Panemunės pilies, esančios Vytėnų g. 53, Jurbarko rajone, pritaikymas kultūrinei veiklai

Projekto kodas

05.4.1-CPVA-K-303-02-0008

Projekto būsena

Įgyvendinama

Projekto išlaidų suma

1 119 455,09

Projekto sutarties įsigaliojimo data

2019-03-08

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga

2020-09-30

Atsakingas asmuo

Virgilijus Kireilis

Projekto tikslas - atskleisti vertingas pilies istorines – memorialines, architektūrines ir menines savybes, taip pat skirtas skatinti naujų kultūros paslaugų prieinamumą bei didinti kultūrinės veiklos dalyvių skaičių.

Architektūros požiūriu Panemunės pilis yra autentiškiausia XVII–XVIII a. Lietuvos rezidencinė pilis, kuri nuo 1961 m. įtraukta į Lietuvos architektūros paminklų sąrašą, o nuo 1996 m. jai yra suteiktas valstybės saugojamo kultūros paveldo objekto statusas. Nesutvarkytos ir visuomenei neatskleistos šio korpuso vertingosios savybės menkina pilies, kaip istorinio kultūros paveldo ir kultūrinio turizmo traukos objekto, potencialą bei daro neigiamą poveikį šalies prestižui.
Nuo 2009 m. Panemunės pilyje panaudojant ES paramą buvo įvykdyti keli pilies tvarkybos etapai, kas leido dalį patalpų įveiklinti kultūrinės veiklos ir turizmo tikslams. Sėkmingai įgyvendinus projektą „Panemunės pilies pritaikymas kultūrinio turizmo reikmėms: vakarinio ir dalies pietinio korpuso su šiaurės vakarų ir pietvakarių bokštais rekonstrukcija“ buvo sutvarkytas ir įveiklintas vakarinis korpusas su pietvakarių ir šiaurės vakarų bokštais. Dar vieno projekto „Panemunės pilies Pietinio korpuso tvarkybos darbai ir pritaikymas visuomenės reikmėms“ dėka, buvo sutvarkyta dalis pietinio korpuso I aukšto patalpų. 

Įveiklinus didesnį Panemunės pilies plotą ir sukūrus platų modernių kultūros paslaugų paketą: atnaujinus pastovią pilies istorinės raidos ekspoziciją, organizuojant dailės kūrinių parodas, istorijos ir meno edukacinius renginius, galima tikėtis lankytojų skaičiaus augimo. Lankytojų srautams didelę įtaką turi ir tai, kad planuojama atnaujinti Panemunės pilis patenka į prioritetinį Nemuno žemupio regioną. Lietuvoje didėja turistinių rodiklių dinamika įvertinti eismo intensyvumą šalia pilies esančio valstybinės reikšmės kelio Kaunas – Jurbarkas – Šilutė – Klaipėda (141). 2013 – 2016 m. laikotarpiu vidutinis 141 kelio paros metinis eismo intensyvumas kito nežymiai ir vidutiniškai buvo lygus 5 222 aut./parą. Nustatyta, kad po projekto įgyvendinimo yra visiškai realu papildomai pritraukti 0,3 proc. keliu (141) vykstančių automobilių. Remiantis šia prielaida, papildomai į Panemunės pilį per metus užsuktų 5 718 automobiliai, kuriais vykstančiųjų skaičius sudarytų apie 11 436 naujų lankytojų.